Objavljeno 30. siječnja 2023.

Direktivom (EU) 2020/1828 o predstavničkim tužbama nastoji se osigurati da svi europski potrošači u potpunosti uživaju svoja prava koja proizlaze iz prava Unije. Njome će se kvalificirani subjekti ovlastiti za pokretanje predstavničkih tužbi u ime potrošača i uvesti veće ovlasti sankcioniranja za tijela država članica za zaštitu potrošača. Predstavnička tužba omogućit će kvalificiranom subjektu, kao što je udruga za zaštitu potrošača, da zatraži pravnu zaštitu, kao što je naknada štete, zamjena ili popravak, za skupinu potrošača koji su oštećeni nezakonitom poslovnom praksom. Od stupanja na snagu Direktive u prosincu 2020. države članice imale su dvije godine da je prenesu u nacionalno pravo i o tome obavijeste Komisiju. Nažalost, iako se u većini država članica radi na donošenju zakona, velik broj njih nije obavijestio o nacionalnim mjerama kojima se Direktiva u potpunosti prenosi do roka 25. prosinca 2022. te će stoga sljedeće države članice primiti službene opomene: Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Luksemburg, Malta, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska i Švedska. 

Print Friendly, PDF & Email