Objavljeno 5. siječnja 2023.

Ove godine EU slavi 30. obljetnicu svojeg jedinstvenog tržišta, jednog od najvećih postignuća europske integracije i jednog od njegovih ključnih pokretača. Europsko jedinstveno tržište, proglašeno 1. siječnja 1993., omogućuje slobodno kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala širom EU-a, čime se olakšava život građanima i otvaraju nove mogućnosti za poduzeća.

Tijekom proteklih 30 godina jedinstveno tržište dovelo je do nezapamćene integracije gospodarstava država članica; ono je pokretač rasta i konkurentnosti i podupire europsku gospodarsku i političku moć na globalnoj razini, a imalo je ključnu ulogu i u ubrzavanju gospodarskog razvoja novih država članica koje su pristupile EU-u, uklanjanju prepreka ulasku na tržište i poticanju rasta.

U novije je vrijeme jedinstveno tržište pomoglo Europi u suočavanju s pandemijom bolesti COVID-19 i energetskom krizom koja je posljedica ruske invazije na Ukrajinu. Očuvanje i jačanje cjelovitosti jedinstvenog tržišta i dalje će biti ključno kako bi se Europi omogućilo da koordinirano odgovori na nove izazove i nastavi podupirati konkurentnost europskih gospodarstava.

Kako bi se osiguralo da jedinstveno tržište ostane opće dobro od kojeg imaju koristi svi građani EU-u, Europska komisija stalno radi na njegovu razvoju u novim područjima i osigurava da pravila koja su već na snazi funkcioniraju u praksi. U tu svrhu Komisija blisko surađuje s javnim tijelima država članica koja dijele odgovornost za stvarnu provedbu pravila jedinstvenog tržišta. 

U prosincu 2022. u okviru obilježavanja 30. obljetnice jedinstvenog tržišta Komisija je predstavila analitički dokument o stanju jedinstvenog tržišta 30 godina nakon njegove uspostave i njegovoj ulozi pokretača otpornosti EU-a. Tijekom 2023. održat će se brojne rasprave, izložbe i kampanje u suorganizaciji s dionicima diljem EU-a, s ciljem informiranja o jedinstvenom tržištu i uključivanja građana u raspravu o njegovoj budućnosti. U tom kontekstu Komisija će objaviti komunikaciju u kojoj će predstaviti znatna postignuća i koristi od jedinstvenog tržišta te istodobno ukazati na nedostatke u provedbi i utvrditi buduće prioritete jedinstvenog tržišta kako bi ono i dalje omogućavalo napredak.

Kontekst

Jedinstveno tržište proglašeno je 1. siječnja 1993.; omogućeno je potpisivanjem Ugovora iz Maastrichta 7. veljače 1992. U početku je jedinstveno tržište činilo 12 država članica EU-a: Belgija, Danska, Njemačka, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Ujedinjena Kraljevina. Jedinstveno tržište danas obuhvaća 27 država članica EU-a te Island, Lihtenštajn i Norvešku, a Švicarska ima djelomičan pristup.

Više informacija 

Trideset godina jedinstvenog tržišta

Informativni članak

Videomaterijali na temu zajedničkog tržišta

Print Friendly, PDF & Email