Objavljeno 23. siječnja 2023.

Europska Komisija pokrenula je javno savjetovanje kako bi prikupila informacije o zakašnjelim ili nepoštenim praksama plaćanja i platnom ponašanju u poslovnim transakcijama. Savjetovanjem se nastoji objasniti kako takva zakašnjela ili nepravedna plaćanja utječu na svakodnevno upravljanje poduzećima i njihovu sposobnost ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju.

Savjetovanje se provodi usporedno s pozivom na očitovanje u kojem zainteresirane strane mogu izraziti stajališta o razumijevanju problema, potrebi za intervencijom EU-a i preliminarnom nizu mogućih opcija i njihovim očekivanim učincima.

Planirana revizija temeljit će se na sveobuhvatnijem pristupu koji se temelji na tri stupa, a to su uključivanje ažurnog platnog ponašanja u zakon, poticanje upotrebe modernih digitalnih alata za plaćanje kako bi se olakšala brza plaćanja te jačanje prevencije i provedbe tih pravila u svim industrijskim ekosustavima.

Informacije prikupljene savjetovanjem pridonijet će predstojećoj reviziji Direktive o kašnjenju u plaćanju, koja će biti dio Paketa mjera za pomoć MSP-ovima koji je predsjednica von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2022.

Trenutačna Direktiva o kašnjenju u plaćanju donesena 2011. potaknula je smanjenje kašnjenja u plaćanju, ali još uvijek više od 60 % poduzeća u EU-u nije plaćeno na vrijeme, a najviše su pogođeni MSP-ovi. Komisija poziva sve zainteresirane strane da sudjeluju u javnom savjetovanju do 17. ožujka 2023. Komisija reviziju Direktive planira objaviti do ljeta 2023.

Print Friendly, PDF & Email