Objavljeno 23. lipnja 2021.Ilustracija kibersigurnost

Komisija je danas iznijela svoju viziju o osnivanju nove zajedničke jedinice za kibersigurnost koja će se baviti sve većim brojem ozbiljnih kiberincidenata koji utječu na javne usluge, poslovanje poduzeća i život građana u cijeloj Europskoj uniji. Potreba za naprednim i koordiniranim odgovorima u području kibersigurnosti sve je veća zato što rastu broj, razmjeri i posljedice kibernapada, što uvelike utječe na našu sigurnost. Svi relevantni akteri u Uniji moraju biti spremni na zajednički odgovor i razmjenu relevantnih informacija prema načelu nužnog dijeljenja, a ne samo nužnog pristupa.

Komisija predlaže postupnu i transparentnu izgradnju zajedničke jedinice za kibersigurnost u četiri koraka te u suradnji s državama članicama i raznim subjektima koji djeluju u tom području. Cilj je da zajednička jedinica za kibersigurnost postane operativna do 30. lipnja 2022. te da se njezina uspostava u potpunosti dovrši godinu dana kasnije, do 30. lipnja 2023. Usluge tajništva u pripremnoj fazi pružat će Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA), a jedinica će biti smještena u Bruxellesu u blizini ureda Agencije i ureda tima za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija EU-a (CERT-EU).

Print Friendly, PDF & Email