Objavljeno 6. prosinca 2021.Prikaz digitalnih medija

Prema posebnom istraživanju Eurobarometra provedenom u rujnu i listopadu 2021. velika većina građana EU-a smatra da će internet i digitalni alati imati važnu ulogu u budućnosti. Nadalje, velika većina smatra da je korisno da Europska unija definira i promiče europska prava i načela kako bi se provela uspješna digitalna transformacija.

1. Važnost digitalizacije u svakodnevnom životu

Rezultati istraživanja pokazuju da više od 81 % građana EU-a smatra da će do 2030. digitalni alati i internet imati važnu ulogu u njihovu životu, a više od 80 % ih smatra da će od njihove upotrebe imati barem jednako toliko koristi koliko i nedostataka. Samo neznatna manjina (12 %) očekuje više nedostataka nego prednosti od upotrebe digitalnih alata i interneta do 2030.

2. Zabrinutost zbog opasnosti i rizika na internetu

Više od polovine (56 %) ispitanih građana EU-a navodi da je zabrinuto zbog kibernapada i kiberkriminaliteta kao što su krađa ili zlouporaba osobnih podataka, zlonamjerni softver ili phishing. Osim toga, više od polovine njih (53 %) također je izrazilo zabrinutost zbog sigurnosti i dobrobiti djece na internetu, a gotovo polovina (46 %) građana EU-a zabrinuta je zbog toga što poduzeća ili javne uprave upotrebljavaju osobne podatke i informacije. Otprilike trećina (34 %) građana EU-a zabrinuta je jer im je teško isključiti se s interneta i pronaći dobru ravnotežu između života na internetu i izvan njega, a oko četvrtine njih (26 %) zabrinuto je zbog poteškoća u učenju novih digitalnih vještina potrebnih za aktivno sudjelovanje u društvu. Naposljetku, otprilike svaki peti građanin EU-a (23 %) zabrinut je i zbog utjecaja digitalnih proizvoda i usluga na okoliš.

3. Potreba za boljim poznavanjem prava na internetu

Prema rezultatima istraživanja, većina građana EU-a smatra da EU dobro štiti njihova prava u internetskom okruženju. Ipak, znatan broj (gotovo 40 %) građana EU-a ne zna da bi se prava kao što su sloboda izražavanja, privatnost ili nediskriminacija trebala poštovati i na internetu, a u šest država članica EU-a to je slučaj kod više od tri četvrtine građana. Ipak, velika većina građana EU-a smatra da je korisno znati više o tim pravima.

4. Potpora izjavi o digitalnim načelima

Velika većina (82 %) građana EU-a smatra da je korisno da Europska unija definira i promiče zajedničku europsku viziju digitalnih prava i načela. Ta bi se načela trebala konkretno odraziti na građane, primjerice devet od deset ispitanika (90 %) podržava da se u zajedničku europsku viziju uključi načelo da bi svi, uključujući osobe s invaliditetom ili osobe kojima prijeti opasnost od isključenosti, trebali imati pristup lako dostupnim i korisniku prilagođenim digitalnim javnim uslugama. Građani žele biti jasno informirani o uvjetima upotrebe internetske veze, imati pristup internetu putem cjenovno pristupačne i brze veze te imati mogućnost upotrebe sigurnog i pouzdanog digitalnog identiteta za pristup širokom rasponu javnih i privatnih internetskih usluga.

Sljedeći koraci

Rezultati prvog istraživanja Eurobarometra pomoći će u izradi prijedloga za europsku izjavu o digitalnim pravima i načelima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Tom će se izjavom promicati digitalna tranzicija zasnovana na zajedničkim europskim vrijednostima i antropocentričnoj viziji tehnoloških promjena.

Nakon ovog prvog istraživanja Eurobarometra u planu je da se od 2023. svake godine provode istraživanja kako bi se prikupili kvalitativni podaci na temelju percepcije građana o tome kako se digitalna načela iz izjave provode u EU-u. Dodatne informacije možete pročitate ovdje.

Print Friendly, PDF & Email