Objavljeno 18. svibnja 2021.Ilustracija Istraživanje i inovacije

Komisija je danas donijela komunikaciju o svojem globalnom pristupu u području istraživanja i inovacija, strategiji Europe za međunarodnu suradnju u svijetu koji se mijenja. EU time nastoji preuzeti vodeću ulogu u podupiranju međunarodnih partnerstava u području istraživanja i inovacija te pronaći inovativna rješenja koja će omogućiti zelena, digitalna i zdrava društva.

Za izvrsna istraživanja potrebna je suradnja najboljih umova iz cijeloga svijeta. Za EU to je strateški prioritet. Međunarodna suradnja u području istraživanja i inovacija odvija se u izmijenjenom globalnom okruženju u kojem su geopolitičke napetosti sve veće, a ljudska prava i temeljne vrijednosti dovode se u pitanje. Kao odgovor na to EU nastoji biti uzor promicanjem multilateralizama, otvorenosti i reciprociteta u svojoj suradnji s ostatkom svijeta. EU će olakšavati globalne odgovore na globalne izazove, kao što su klimatske promjene ili pandemije, poštujući međunarodna pravila i temeljne vrijednosti EU-a i jačajući svoju otvorenu stratešku autonomiju.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Otvorenost je oduvijek bila temelj naše suradnje s ostatkom svijeta. Naš odgovor na pandemiju pokazao je koristi od otvorenije znanosti te dijeljenja podataka i rezultata na dobrobit građana Europe i ostatka svijeta. Ova strategija pomoći će nam da stvorimo globalnu kritičnu masu istraživanja i inovacija kako bismo pronašli rješenja za današnje goruće svjetske izazove.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Da bismo bili sigurni da ta otvorenost funkcionira i da istraživači mogu prekogranično surađivati na najlakši mogući način, potrebna nam je ne samo podrška od velikih ulagača u istraživanja kao što je EU, nego i jasan okvir koji osigurava jednake uvjete za sve sudionike u pogledu pitanja kao što su etičnost i antropocentričnost istraživanja, pošteno postupanje s pravima intelektualnog vlasništva i recipročan pristup istraživačkim programima. Aktivno ćemo surađivati s partnerima koji dijele te vrijednosti i načela.

Pristup „Tim Europa”

Globalni pristup u području istraživanja i inovacija potvrđuje predanost Europe razini globalne otvorenosti potrebnoj da bi se poticala izvrsnost, udruživali resursi radi postizanja napretka u znanosti te razvijali dinamični inovacijski ekosustavi. Imajući u vidu taj cilj, EU će surađivati s međunarodnim partnerima kako bismo izgradili zajedničko shvaćanje temeljnih načela i vrijednosti u području istraživanja i inovacija kao što su akademska sloboda, rodna ravnopravnost, istraživačka etika, otvorena znanost i oblikovanje politika na temelju činjenica.

Ta nova strategija temelji se na dva glavna cilja koja su međusobno u ravnoteži. Prvi je cilj istraživačko i inovacijsko okruženje koje se temelji na pravilima i vrijednostima, pri čemu je otvorenost zadana postavka, kako bi se istraživačima i inovatorima iz cijelog svijeta pomoglo da surađuju u multilateralnim partnerstvima i pronađu rješenja za globalne izazove. Drugi cilj je osigurati reciprocitet i jednake uvjete za sve sudionike u međunarodnoj suradnji u području istraživanja i inovacija. Osim toga, globalni odgovor EU-a u borbi protiv pandemije koronavirusa, među ostalim putem multilateralnih platformi i projekata u okviru programa Obzor 2020., pokazao je kako udruživanjem snaga možemo maksimalno povećati pristup znanstvenim spoznajama i međunarodnim vrijednosnim lancima.

Da bi se ti ciljevi ostvarili, EU će započeti nekoliko aktivnosti. Na primjer, kako bi pomogao da se ubrza održiv i uključiv razvoj u zemljama s niskim i srednjim dohotkom podupirat će znanstvenike i njihove organizacije, među ostalim putem ambiciozne „Inicijative za Afriku” u okviru programa Obzor Europa, kako bi se pojačala suradnja s afričkim zemljama. Komisija također namjerava predstaviti smjernice za postupanje u slučaju vanjskog uplitanja usmjerenog na istraživačke organizacije i visokoškolske ustanove u EU-u. Te će smjernice biti potpora organizacijama u EU-u u očuvanju akademske slobode, integriteta i institucionalne autonomije.

Ključni instrument za provedbu ove strategije bit će program Obzor Europa, sljedeći okvirni program EU-a za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021. – 2027. Radi zaštite strateške imovine, interesa, autonomije ili sigurnosti EU-a moguće je u izuzetnim, uvijek propisno obrazloženim slučajevima ograničiti sudjelovanje u mjerama u okviru programa, pri čemu program u cjelini ostaje otvoren. Pridruživanje trećih zemalja programu Obzor Europa pružit će dodatne mogućnosti za sudjelovanje u programu, pri čemu će uvjeti biti općenito isti kao i za države članice.

Bliska koordinacija i suradnja između EU-a i njegovih država članica bit će od ključne važnosti za uspješnu provedbu ove strategije. Komisija će promicati inicijative osmišljene prema modelu zajedničkog pristupa pod nazivom Tim Europa”, u kojem se udružuju napori EU-a, država članica i europskih financijskih institucija. Sinergija s drugim programima EU-a, kao što je Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – globalna Europa, bit će važan element tog pristupa.

Globalni pristup Europe suradnji u istraživanju i inovacijama (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email