Objavljeno 15. veljače 2023.

Aktima će se osigurati da se sva obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla proizvode s pomoću električne energije iz obnovljivih izvora.

Europska Komisija je donošenjem dvaju delegiranih akata u skladu s Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora predložila detaljna pravila za definiciju vodika iz obnovljivih izvora u EU-u. Ti su akti dio širokog regulatornog okvira EU-a za vodik koji uključuje ulaganja u energetsku infrastrukturu i pravila o državnim potporama te zakonodavne ciljeve za vodik iz obnovljivih izvora u industrijskom i prometnom sektoru. Aktima će se osigurati da se sva obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla proizvode s pomoću električne energije iz obnovljivih izvora. Ta su dva akta međusobno povezana i nužna kako bi se ta goriva uračunala u ciljeve država članica u pogledu energije iz obnovljivih izvora. Pružit će regulatornu sigurnost ulagačima dok EU nastoji ostvariti cilj od 10 milijuna tona domaće proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora i 10 milijuna tona uvezenog vodika iz obnovljivih izvora koji je utvrđen u planu REPower.

Više energije iz obnovljivih izvora, manje emisija

Prvim delegiranim aktom definira se pod kojim se uvjetima vodik, goriva na bazi vodika ili drugi nositelji energije mogu smatrati obnovljivim gorivima nebiološkog podrijetla. Aktom se pojašnjava načelo „dodatnosti” za vodik utvrđeno u Direktivi EU-a o energiji iz obnovljivih izvora. Elektrolizatori za proizvodnju vodika morat će biti povezani s novim kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Cilj je tog načela osigurati da se proizvodnjom vodika iz obnovljivih izvora potiče povećanje količine energije iz obnovljivih izvora dostupne mreži u odnosu na onu koja već postoji. Na taj će se način proizvodnjom vodika podupirati dekarbonizacija i dopunjavati nastojanja u pogledu elektrifikacije, izbjegavajući pritisak na proizvodnju električne energije.

Iako će u početku potražnja za električnom energijom za proizvodnju vodika biti zanemariva, do 2030. povećat će se zbog masovnog uvođenja velikih elektrolizatora. Komisija procjenjuje da je potrebno oko 500 TWh električne energije iz obnovljivih izvora kako bi se ispunila ambicija iz plana REPowerEU do 2030.koja se odnosi na proizvodnju 10 milijuna tona obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla. Cilj od 10 milijuna tona za 2030. odgovara 14 % ukupne potrošnje električne energije u EU-u. To se odražava u prijedlogu Komisije da se cilj obnovljivih izvora energije za 2030. poveća na 45 %.

Delegiranim aktom utvrđuju se različiti načini na koje proizvođači mogu dokazati da je električna energija iz obnovljivih izvora koja se upotrebljava za proizvodnju vodika u skladu s pravilima o dodatnosti. Uvode se i kriteriji kojima se nastoji osigurati da se vodik iz obnovljivih izvora proizvodi samo ako je dostupno dovoljno energije iz obnovljivih izvora (kriteriji vremenske i geografske korelacije).

Kako bi se uzele u obzir postojeće obveze ulaganja i sektoru omogućila prilagodba novom okviru, pravila će se uvoditi postupno te osmišljati tako da s vremenom postanu stroža. Konkretno, pravilima se predviđa prijelazna faza u pogledu zahtjeva „dodatnosti” za projekte u području vodika koji će početi s radom prije 1. siječnja 2028.. Prijelazno razdoblje odgovara razdoblju u kojem se predviđa povećan razvoj i stavljanje na tržište elektrolizatora. Nadalje, proizvođači vodika moći će uskladiti svoju proizvodnju vodika s ugovorenom energijom iz obnovljivih izvora na mjesečnoj osnovi do 1. siječnja 2030. Međutim, države članice imat će mogućnost uvođenja strožih pravila o vremenskoj korelaciji od 1. srpnja 2027.

Zahtjevi za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora primjenjivat će se i na domaće proizvođače i na proizvođače iz trećih zemalja koji žele izvoziti vodik iz obnovljivih izvora u EU kako bi se uračunali u ciljeve EU-a za energiju iz obnovljivih izvora. Programom certificiranja koji se temelji na dobrovoljnim programima osigurat će se da i proizvođači iz EU-a i proizvođači iz trećih zemalja mogu lako dokazati svoju usklađenost s okvirom EU-a i trgovati vodikom iz obnovljivih izvora na jedinstvenom tržištu.

Drugim delegiranim aktom utvrđuje se metodologija za izračun emisija stakleničkih plinova pri proizvodnji obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla. Predloženom metodom uzimaju se u obzir emisije stakleničkih plinova tijekom cijelog životnog ciklusa goriva, uključujući emisije koje nastaju na početku lanca opskrbe, emisije povezane s preuzimanjem električne energije iz mreže, iz procesiranja te emisije povezane s prijevozom tih goriva do krajnjeg potrošača. Pojašnjava se i kako računati emisije stakleničkih plinova iz vodika iz obnovljivih izvora ili njegovih derivata u slučaju da ih se proizvodi u postrojenju koje proizvodi i fosilna goriva.

Nakon što danas budu doneseni, akti će se proslijediti Europskom parlamentu i Vijeću, koji imaju dva mjeseca da ih pregledaju te prihvate ili odbiju. Na njihov se zahtjev razdoblje ispitivanja može produljiti za dva mjeseca. Parlament i Vijeće ne mogu izmijeniti prijedloge.

Kontekst

Komisija je 2020. donijela Strategiju za vodi, u kojoj je opisana vizija za stvaranje europskog ekosustava vodika od istraživanja i inovacija do proizvodnje i infrastrukture te za razvoj međunarodnih normi i tržišta. Očekuje se da će vodik imati važnu ulogu u dekarbonizaciji industrije i prijevoza teškim vozilima u Europi i svijetu. U okviru paketa „Spremni za 55 %” Komisija je uvela nekoliko poticaja za njegovu primjenu, uključujući obvezne ciljeve za industriju i prometni sektor.

Vodik je i ključni stup plana REPowerEU, kojim se nastoji eliminirati ovisnost o ruskim fosilnim gorivima. Komisija je predstavila koncept akceleratora vodika kako bi potaknula uporabu vodika iz obnovljivih izvora. Konkretno, u okviru plana REPowerEU nastoji se postići da EU do 2030. proizvede 10 milijuna tona vodika iz obnovljivih izvora i uveze još toliko. 

Osim regulatornog okvira, Komisija podupire razvoj sektora vodika u EU-u s pomoću važnih projekata od zajedničkog europskog interesa. Prvi takav projekt pod nazivom „IPCEI Hy2Tech” uključuje 41 projekt i odobren je u srpnju 2022., a cilj mu je razvoj inovativnih tehnologija za vrijednosni lanac vodika radi dekarbonizacije industrijskih procesa i sektora mobilnosti, pri čemu su u središtu procesa krajnji korisnici. Komisija je u rujnu 2022. odobrila drugi projekt, „IPCEI Hy2Use”, kojim se dopunjuje IPCEI Hy2Tech i kojim će se podupirati izgradnja infrastrukture povezane s vodikom i razvoj inovativnih i održivijih tehnologija za integraciju vodika u industrijski sektor.

Više informacija

Pitanja i odgovori

Delegirani akt o obnovljivim tekućim i plinovitim gorivima nebiološkog podrijetla namijenjenima uporabi u prometu

Delegirani akt o uštedama emisija stakleničkih plinova

Direktiva o energiji iz obnovljivih izvora (2018/2001)

Vodik

Plan REPowerEU

Print Friendly, PDF & Email