Objavljeno 30. ožujka 2023.

Europska komisija danas je donijela Prijedlog direktive kojim se društvima olakšava šira upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava EU-a. Cilj je Prijedloga olakšati prekogranično poslovanje društava te povećati poslovnu transparentnost i povjerenje objavljivanjem više informacija o društvima na razini EU-a. Time će se smanjiti i birokracija za prekogranična društva te zahvaljujući potvrdi EU-a o društvima i primjeni načela „samo jednom” uštedjeti oko 437 milijuna eura godišnje na administrativnim troškovima. Prijedlog će pridonijeti daljnjoj digitalizaciji jedinstvenog tržišta i pomoći društvima, posebno malim i srednjim poduzećima, da posluju u EU-u.

Smanjenje birokracije i administrativnih troškova

Kako bi se smanjila birokracija i administrativni troškovi za prekogranično poslovanje, predložena pravila obuhvaćaju:

  • primjenu načela „samo jednom” kako društva ne bi trebala ponovno dostavljati informacije pri osnivanju podružnice ili društva u drugoj državi članici. Relevantne informacije mogu se razmjenjivati putem sustava povezivanja poslovnih registara (BRIS)
  • potvrdu EU-a o društvima koja sadržava osnovne informacije o društvima i koja će biti besplatno dostupna na svim jezicima EU-a
  • višejezični standardni model digitalne punomoći EU-a kojom će se osobu ovlastiti za zastupanje društva u drugoj državi članici
  • ukidanje formalnosti kao što su apostil i ovjereni prijevodi dokumenata društva.

Veća transparentnost i povjerenje u prekogranično poslovanje

Prijedlogom se ažuriraju postojeća pravila EU-a za društva (Direktiva (EU) 2017/1132) kako bi se dodatno prilagodila digitalnom razvoju i novim izazovima te kako bi se poticao njihov rast i konkurentnost na jedinstvenom tržištu.

Radi osiguravanja veće transparentnosti i povjerenja u društva, cilj je predloženih pravila:

  • osigurati da važne informacije o društvima (npr. o partnerstvima i grupama društava) budu javno dostupne putem BRIS-a, posebno na razini EU-a
  • olakšati pretraživanja informacija o društvima u EU-u omogućivanjem pretraživanja putem BRIS-a i, u isto vrijeme, dvaju drugih EU-ovih sustava koji povezuju nacionalne registre stvarnog vlasništva i registre nesolventnosti
  • osigurati točnost, pouzdanost i ažuriranost podataka o društvima u poslovnim registrima, na primjer provjeravanjem informacija o društvima prije njihova upisa u poslovne registre u svim državama članicama.

Sljedeći koraci

O Prijedlogu će se sad raspravljati u Europskom parlamentu i Vijeću. Predlaže se da države članice prenesu direktivu u nacionalno pravo u roku od dvije godine od njezina donošenja.

Kontekst

Društva su neizostavni dio jedinstvenog tržišta. Zahvaljujući svojim poslovnim aktivnostima i ulaganjima, među ostalim prekograničnima, ona najviše doprinose gospodarskom blagostanju i konkurentnosti EU-a te imaju važnu ulogu u prelasku EU-a na održivo i digitalno gospodarstvo. U tu je svrhu društvima potreban predvidljiv pravni okvir koji pogoduje rastu i koji je prilagođen novim gospodarskim i socijalnim izazovima u svijetu koji se sve više digitalizira. Predložene mjere primjenjivat će se na oko 16 milijuna društava s ograničenom odgovornošću i 2 milijuna partnerstava u EU-u.

To je drugi korak digitalizacije prava društava EU-a. Direktivom o digitalizaciji (EU) 2019/1151 iz 2019. osigurano je da se postupci u području prava društava mogu provoditi na internetu, a posebno da se društva mogu osnovati na internetu. Prijedlog je dopuna Direktivi i cilj mu je povećati dostupnost informacija o društvima, posebno na razini EU-a, te ukloniti administrativne prepreke kad društva i nadležna tijela upotrebljavaju te informacije u prekograničnim situacijama. Općenito, prijedlogom se promiču „zadana digitalna” rješenja pri pristupu informacijama o društvima ili njihovoj upotrebi u interakcijama između društava i poslovnih registara ili nadležnih tijela. Prijedlog će se i dalje oslanjati na upotrebu usluga povjerenja i osigurati da rješenja kao što je potvrda EU-a o društvima budu kompatibilna s budućom europskom lisnicom za digitalni identitet

Pridonijet će ciljevima digitalizacije utvrđenima u komunikacijama Digitalni kompas za 2030.: Europski pristup za digitalno desetljeće i Digitalizacija pravosuđa u Europskoj uniji – Paket mogućih instrumenata, a MSP-ovima će olakšati prekogranično poslovanje u skladu s komunikacijama Ažuriranje nove industrijske strategije za 2020. i Strategija za MSP-ove za održivu i digitalnu Europu.

Kako je najavljeno u Programu rada Komisije za 2023., Prijedlog je jedna od ključnih mjera u okviru političkog prioriteta „Europa spremna za digitalno doba”.

Print Friendly, PDF & Email