Objavljeno 19. srpnja 2023.

Europska Komisija pojačala je napore za rješavanje demografskih izazova kao što su smanjenje radne snage i odljev mozgova uspostavom platforme za privlačenje talenata (HTP) i pozivom dionicima da se pridruže radnim skupinama koje će rješavati ta pitanja.

Države članice EU-a suočavaju se s naglim padom broja radno sposobnog stanovništva. Od 2015. do 2020. broj stanovnika smanjio se za 3,5 milijuna i očekuje se da će se do 2050. smanjiti za dodatnih 35 milijuna. Platforma će služiti kao glavno mjesto za djelovanje EU-a u borbi protiv regionalnih razlika koje proizlaze iz demografskih izazova. Konkretno, u okviru Platforme Komisija će promicati događanja i najbolje prakse te pristup tehničkoj pomoći i savjetima za regije kojima je potrebna pomoć, uključujući posebnu službu za pomoć korisnicima. HTP-om će se osigurati da pogođene regije imaju pristup smjernicama i informacijama koje su im potrebne za razvoj i provedbu prilagođenih i sveobuhvatnih planova za osposobljavanje, privlačenje i zadržavanje talenata.

Europska Komisija objavila je i poziv na iskaz interesa za dionike iz EU-a te nacionalne i regionalne dionike za sudjelovanje u radu četiri radne skupine za zdravstvo, digitalizaciju, istraživanje i inovacije te teritorijalni razvoj. Zainteresirane strane mogu se prijaviti do 15. rujna. Prikupljeni doprinosi poslužit će kao smjernica za moguće mjere za rješavanje problema odljeva mozgova i za iskorištavanje talenata.

Platforma i osnivanje radnih skupina konkretni su koraci koji se nadovezuju na siječanjsku Komunikaciju o iskorištavanju talenata u europskim regijama. Komisija je tada predstavila uzroke i posljedice regionalnih razlika koje proizlaze iz demografskih izazova te je uvela mehanizam za poticanje talenata kako bi se regijama EU-a pogođenima ubrzanim smanjenjem radno sposobnog stanovništva pružila potpora u osposobljavanju, zadržavanju i privlačenju ljudi, vještina i kompetencija potrebnih za rješavanje posljedica demografske tranzicije. Ovo je važna inicijativa u kontekstu Europske godine vještina.

Print Friendly, PDF & Email