Objavljeno 11. siječnja 2024.

Mladi Europljani imat će veći utjecaj na politike EU-a. Europska Komisija je najavila nekoliko mjera koje će, po uzoru na aktivnosti Europske godine mladih 2022., mladima omogućiti da izravnije sudjeluju u donošenju odluka koje na njih utječu i u većoj mjeri uključiti pitanja koja ih se tiču u niz politika EU-a.

Cilj je tih mjera, koje su usmjerene na potrebe mladih, na smislen način povećati njihovu uključenost u politički život uoči europskih izbora 2024. i nakon njih.

Uključivanje perspektive mladih u politike EU-a

Pri osmišljavanju politika EU-a Europska Komisija će provesti provjeru njihove usklađenosti s pravima mladih kako bi se sustavno uzimao u obzir njihov utjecaj na taj dio stanovništva. U tu će svrhu maksimalno iskoristiti postojeće instrumente za bolju regulativu, uključujući savjetovanja i procjene učinka.

Njih će dopuniti s nekoliko novih instrumenata u okviru strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. Među ostalim su inicijativama koje su usklađene s pravima mladih dijalozi o politikama između mladih i povjerenika, niz okruglih stolova posvećenih mladima i nova platforma dionika za mlade koja će olakšati kontinuiranu razmjenu s organizacijama mladih, istraživačima koji se bave mladima, predstavnicima država članica i drugim institucijama EU-a. Europska Komisija će ojačati i dijalog EU-a s mladima, najveći mehanizam za sudjelovanje mladih u Europi, čime će se njegove teme bolje uskladiti s programom rada Komisije.

Rješavanje pitanja koja brinu mlade u ključnim područjima politika

Osim toga, Europska Komisija je predložila nekoliko konkretnih mjera za rješavanje pitanja u pet područja politika koja su za mlade najvažnija: zdravlje i dobrobit, okoliš i klimatske promjene, obrazovanje i osposobljavanje, međunarodna suradnja i europske vrijednosti te zapošljavanje i uključivost.

U okviru tih mjera Komisija će, među ostalim:

  • nastaviti rad na združenoj europskoj diplomi 2024., u skladu s Europskom strategijom za sveučilišta
  • omogućiti redoviti dijalog i savjetovanja s organizacijama mladih u svijetu preko platforme za dijalog s mladima u okviru vanjskog djelovanja EU-a
  • ažurirati svoj kvalitativni okvir za pripravništvo 2024. kako bi se obuhvatila pitanja kao što su pravedna naknada i pristup socijalnoj zaštiti
  • izraditi smjernice za dobrobit u školama, koje će biti objavljene 2024.
  • doprijeti do mladih u okviru predstojeće kampanje Komisije o klimi i demokraciji uoči europskih izbora 2024.
  • povećati mogućnosti volontiranja za mlade u vezi sa zelenom tranzicijom proširenjem poziva za Europske snage solidarnosti 2024. u okviru programa Obzor Europa 
  • nastaviti provedbu inicijative ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) kako bi se mladima u nepovoljnom položaju u dobi od 18 do 29 godina pomoglo da se integriraju u društvo i tržište rada na temelju iskustva učenja povezanog s radom u inozemstvu.

Europski tjedan mladih 2024.

U okviru nastojanja Komisije da EU približi mladima, dva mjeseca prije izbora za Europski parlament održat će se Europski tjedan mladih 2024. (od 12. do 19. travnja), a glavne teme bit će demokratsko sudjelovanje i izbori. Nizom aktivnosti koje će se tog tjedna održavati u cijeloj Europi slavit će se i promicati angažman, sudjelovanje i aktivno građanstvo mladih.

Print Friendly, PDF & Email