Objavljeno 30. lipnja 2021.Dugorčna vizija poljoprivrede

Europska komisija danas je predstavila dugoročnu viziju za ruralna područja EU-a, u kojoj su utvrđeni izazovi i brige s kojima se ta područja suočavaju, ali i naglašene neke od najperspektivnijih mogućnosti koje su im dostupne. Danas predstavljena vizija temelji se na predviđanjima i opsežnim savjetovanjima s građanima i drugim dionicima iz ruralnih područja, a u okviru nje predložen je Ruralni pakt i Akcijski plan za ruralna područja, s ciljem da naša ruralna područja učinimo snažnijima, povezanima, otpornima i prosperitetnima.

Da bismo uspješno odgovorili na glavne trendove i izazove koji proizlaze iz globalizacije, urbanizacije i starenja stanovništva i iskoristili prilike koje nam pružaju zelena i digitalna tranzicija, potrebne su politike i mjere prilagođene pojedinom području koje uzimaju u obzir raznolikost regija EU-a, njihove specifične potrebe i njihove relativne prednosti.

Stanovništvo u ruralnim područjima diljem EU-a u prosjeku je starije nego u urbanim područjima i u sljedećem će se desetljeću polako početi smanjivati. U kombinaciji s nedostatkom povezivosti, nedovoljno razvijenom infrastrukturom, nepostojanjem raznolikih mogućnosti zapošljavanja i ograničenom dostupnošću usluga, to ruralna područja čini manje atraktivnima za život i rad. Istodobno, ruralna su područja i aktivni sudionici zelene i digitalne transformacije EU-a. Provedba EU-ovih digitalnih ambicija za 2030. može otvoriti više mogućnosti za održivi razvoj ruralnih područja i izvan poljoprivrede i šumarstva, razvijajući nove perspektive za rast proizvodnog sektora, a osobito sektora uslužnih djelatnosti, i pridonoseći boljoj geografskoj distribuciji usluga i industrije.

Ovom dugoročnom vizijom za ruralna područja EU-a nastoji se odgovoriti na te izazove i brige iskorištavanjem novih mogućnosti koje proizlaze iz zelene i digitalne tranzicije Unije i oslanjajući se na stečena iskustva iz pandemije bolesti COVID-19 te utvrđivanjem sredstava s pomoću kojih je moguće poboljšati kvalitetu života u ruralnim područjima, postići uravnotežen teritorijalni razvoj i stimulirati gospodarski rast.

Ruralni pakt

Novi Ruralni pakt uključit će aktere na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju podupiranja zajedničkih ciljeva vizije, poticanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i odgovora na zajedničke težnje ruralnih zajednica. Komisija će podupirati taj okvir putem postojećih mreža i poticati razmjenu ideja i najboljih praksi na svim razinama.

EU-ov Akcijski plan za ruralna područja

Komisija je danas predstavila i akcijski plan za poticanje održivog, kohezivnog i integriranog ruralnog razvoja. Potpora ruralnim područjima već se pruža u okviru nekoliko politika EU-a, što pridonosi njihovu uravnoteženom, pravednom, zelenom i inovativnom razvoju. Za potporu provedbi akcijskog plana od posebne važnosti bit će zajednička poljoprivredna politika (ZPP) i kohezijska politika, koje će biti popraćene čitavim nizom politika iz drugih područja, i zahvaljujući svima njima zajedno ova će se vizija pretvoriti u stvarnost.

U viziji i akcijskom planu utvrđena su četiri područja djelovanja, poduprta vodećim inicijativama, kako bi ruralna područja postala:

  • jača: tu je u fokusu jačanje ruralnih zajednica, poboljšanje dostupnosti usluga i olakšavanje socijalnih inovacija
  • povezana: pritom se radi o poboljšanju povezivosti i u prometnom i u digitalnom smislu
  • otporna: očuvanje prirodnih resursa i ozelenjivanje poljoprivrednih djelatnosti u cilju borbe protiv klimatskih promjena uz istovremeno osiguravanje socijalne otpornosti putem ponude pristupa kvalitetnom obrazovanju i raznolikim mogućnostima zapošljavanja
  • prosperitetna: diversifikacija gospodarskih aktivnosti i povećanje dodane vrijednosti u poljoprivredi i poljoprivredno-prehrambenim djelatnostima te u seoskom turizmu.

Komisija će podupirati i pratiti provedbu EU-ova Akcijskog plana za ruralna područja te ga redovito ažurirati kako bi ostao relevantan. Također će nastaviti surađivati s državama članicama i dionicima iz ruralnih područja radi održavanja kontinuiranog dijaloga o ruralnim pitanjima. Nadalje, uvest će se mehanizam „ruralnog testiranja” kojim će se politike EU-a preispitivati iz ruralne perspektive. Cilj je utvrđivanje i uzimanje u obzir potencijalnih učinaka i implikacija Komisijinih političkih inicijativa na radna mjesta, gospodarski rast i održivi razvoj u ruralnim područjima.

Konačno, u okviru Komisije uspostavit će se ruralni opservatorij radi daljnjeg poboljšanja prikupljanja i analize podataka o ruralnim područjima, koji će biti temelj za oblikovanje politika ruralnog razvoja i podupirati provedbu Akcijskog plana za ruralna područja.

Dugoročna vizija za ruralna područja (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email