Objavljeno 1. veljače 2023.

Na temelju pravila EU-a o državnim potporama Europska komisija odobrila je hrvatski program u

vrijednosti od 104 milijuna eura za smanjenje naknade za potrošnju električne energije energetski

intenzivnim poduzećima. Cilj je programa ublažiti rizik da zbog te naknade energetski intenzivna

poduzeća svoje djelatnosti presele na lokacije izvan Unije s manje ambicioznim klimatskim

politikama. Osim toga, program doprinosi postizanju klimatskih i okolišnih ciljeva EU-a utvrđenih u

europskom zelenom planu.

Hrvatski program

Hrvatska je obavijestila Komisiju da namjerava pokrenuti program za potporu energetski intenzivnim

poduzećima u vrijednosti od 104 milijuna eura. Konkretno, Hrvatska planira tim poduzećima smanjiti

naknadu za potrošnju električne energije kojom se financira uvođenje obnovljivih izvora energije u

Hrvatskoj („naknada za obnovljive izvore energije”). Plaćanjem punog iznosa naknade za obnovljive

izvore energije povećava se i. rizik da određena energetski intenzivna poduzeća svoje djelatnosti

presele na lokacije izvan EU-a s manje ambicioznim klimatskim politikama te ii. trošak električne

energije za energetski intenzivna poduzeća, čime ih se odvraća od elektrifikacije proizvodnih procesa.

Program će trajati do 31. prosinca 2028. i bit će otvoren poduzećima koja posluju u sektorima

navedenima u Prilogu I. Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju za

2022. Ti su sektori veliki potrošači električne energije i izloženi su međunarodnoj trgovini. Korisnici

programa imat će uvjet da troše najmanje 500 MWh godišnje. Smanjenje naknade za obnovljive

izvore energije u okviru programa iznosit će najviše 75 % i ovisit će o potrošnji korisnika – što je

veća potrošnja električne energije, to je veće i smanjenje. Nakon primjene smanjenja naknada ne

smije biti niža od 0,5 EUR/MWh.

Korisnici će morati provesti energetski pregled i i. provesti određena ulaganja u energetsku

učinkovitost, ii. ulagati u projekte koji dovode do znatnog smanjenja njihovih emisija stakleničkih

plinova ili iii. najmanje 60 % svoje potrošnje pokriti električnom energijom iz obnovljivih izvora.

Hrvatska je izradila i prijelazni plan za postupno ukidanje smanjenja naknade za obnovljive izvore

energije za energetski intenzivna poduzeća koja su 2020. ili 2021. plaćala smanjene naknade za

obnovljive izvore energije, ali ne ispunjavaju uvjete novog programa.

Ocjena Komisije

Komisija je dotičnu mjeru ocijenila u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno s

člankom 107. stavkom 3. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), kojom se

državama članicama omogućuje da pod određenim uvjetima podupiru razvoj određenih gospodarskih

djelatnosti, te u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju.

Komisija je utvrdila da program olakšava razvoj određenih gospodarskih djelatnosti koje u

postupcima proizvodnje troše znatne količine električne energije i naročito su izložene

međunarodnom tržišnom natjecanju.

Usto, Komisija je utvrdila da je mjera nužna i primjerena za doprinos postizanju ciljeva europskog

zelenog plana. Konkretno, njome se ublažava rizik od i. štetnih učinaka na okoliš zbog preseljenja

ciljnih gospodarskih djelatnosti u jurisdikcije s manje ambicioznim klimatskim politikama i ii.

odvraćanja od elektrifikacije proizvodnih procesa u predmetnim sektorima. Osim toga, u okviru mjere

od korisnika se zahtijeva da ulažu u energetsku učinkovitost ili smanjenje emisija stakleničkih

plinova odnosno da primjeren udio električne energije koju troše bude energija iz obnovljivih izvora.

Nadalje, mjera je proporcionalna jer potpora neće premašiti 75 % naknade za obnovljive izvore

energije i ograničena je na energetski intenzivne sektore navedene u Prilogu I. Smjernicama o

državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju. Na temelju toga Komisija je zaključila da

program ima pozitivne učinke koji premašuju sve moguće negativne učinke u smislu narušavanja

tržišnog natjecanja i trgovine u Uniji.

Stoga je Komisija odobrila hrvatski program na temelju pravila EU-a o državnim potporama.

Kontekst

U Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju za 2022. navodi se kako će

Komisija ocijeniti spojivost mjera zaštite okoliša, uključujući zaštitu klime, i mjera potpore za

energiju koje podliježu obvezi prijave u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a.

Te se smjernice primjenjuju od siječnja 2022. i njima se stvara fleksibilan i svrsishodan okvir kako bi

se državama članicama pomoglo da pruže potrebnu potporu za postizanje ciljeva zelenog plana na

ciljan i troškovno učinkovit način. One uključuju usklađivanje s važnim ciljevima i ciljnim

vrijednostima EU-a utvrđenima u europskom zelenom planu i drugim nedavnim regulatornim

promjenama u području energetike i okoliša te se njima uzima u obzir sve veća važnost zaštite

klime. Sadržavaju odjeljke o mjerama energetske učinkovitosti, potporama za uklanjanje emisija

stakleničkih plinova, čistoj mobilnosti, infrastrukturi, kružnom gospodarstvu, smanjenju onečišćenja,

zaštiti i obnovi bioraznolikosti te mjerama za sigurnost opskrbe energijom i potporu velikim

potrošačima energije smanjenjem naknada za električnu energiju, pod određenim uvjetima.

Komunikacijom o europskom zelenom planu iz 2019. Komisija je povećala svoje klimatske ambicije i

postavila cilj nulte neto stope emisija stakleničkih plinova do 2050. Od srpnja 2021. na snazi je

Europski zakon o klimi, kojim je utvrđen cilj klimatske neutralnosti do 2050. i uveden prijelazni cilj

smanjenja neto emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. Taj akt služi kao temelj za

zakonodavne prijedloge u okviru paketa „Spremni za 55 %” koje je Komisija predstavila

14. srpnja 2021.

Više informacija bit će dostupno pod brojem predmeta SA.102294 u registru državnih potpora na

internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju nakon rješavanja pitanja

povjerljivosti. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenih na internetu i u Službenom listu

dostupan je u elektroničkom biltenu Competition Weekly e-News.

IP/23/390

Quotes:

Ovaj program u vrijednosti od 104 milijuna eura Hrvatskoj omogućuje da ublaži rizik da energetski intenzivna poduzeća presele

svoje djelatnosti na lokacije izvan EU-a s manje ambicioznim klimatskim politikama. S druge strane, zadržavaju se poticaji za

elektrifikaciju i dekarbonizaciju hrvatske industrije, što je u skladu s ciljevima europskog zelenog plana.

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za politiku tržišnog natjecanja – 31/01/2023

Osobe za kontakt s medijima:

Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)

Nina FERREIRA (+32 2 299 81 63)

Maria TSONI (+32 2 299 05 26)

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom

Print Friendly, PDF & Email